KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Przedmiot działalności i kompetencje

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO

Przedmiotem działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piotrkowie Trybunalskim jest nauczanie oraz wychowanie uczniów poszczególnych placówek, wchodzących w skład Ośrodka, zaś głównym zadaniem jest przygotowanie wychowanków Ośrodka, w miarę ich możliwości, do samodzielnego udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem. Szczegółowe cele i zadania określa statut Ośrodka.

Dyrektor Ośrodka

zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o systemie Oświaty – kieruje działalnością Ośrodka i reprezentuje ją na zewnątrz, poprzez:

 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
 • przewodniczenie oraz realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej,
 • sprawowanie Opieki nad uczniami,
 • dysponowanie oraz ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe
 • wykorzystanie środków finansowych określonych w planie finansowym Ośrodka, wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczególnych.

Wicedyrektorzy Ośrodka

ds. Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 17, Gimnazjum nr 6 oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy:

 • kierują działalnością szkoły,
 • sprawują opiekę nad uczniami,
 • kontrolują spełnianie obowiązku szkolonego,
 • organizują pracę podległych im nauczycieli,
 • prowadzą dokumentację szkoły,
 • wykonują pozostałe zadania zgodne z zakresem czynności.

Kierownik Ośrodka ds. Opiekuńczo-Wychowawczych:

pełni bieżący nadzór nad Grupami Wychowawczymi Ośrodka oraz przydziela zadania służbowe nauczycielom-wychowawcom, jako ich bezpośredni przełożony,

 • przygotowuje projekty dokumentów programowo-organizacyjnych,
 • czuwa nad właściwa współpracą wychowawców z pedagogiem Ośrodka, psychologiem Ośrodka oraz nauczycielami i służbą zdrowia,
 • wykonuje pozostałe zadania zgodne z zakresem czynności.
 •  Niespełnianie obowiązku szkolnego
 • podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych:

 • przyjęcie ucznia do: Ośrodka, grup rewalidacyjno-wychowawczych, na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • przyjęcie ucznia do Grup Wychowawczych Ośrodka,
 • skreślenie ucznia/wychowanka z listy uczniów/wychowanków Ośrodka,
 • przedłużenie etapu edukacyjnego,
 • spełnianie obowiązku szkolnego i nauki,
 • indywidualny program lub tok nauki.

Ocenianie, egzaminowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. (Dz. U. 2007 r. Nr 83 poz. 562 z późn. zm.) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

W sprawach dotyczących oceniania i promowania nie prowadzi się postępowania administracyjnego i nie stosuje się Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Podstawa programowa określona jest w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 roku (Dz. U. 2012, poz. 977) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Podmiot udostępniający informację:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Piotrkowie Trybunalskim
data: 21-06-2015
wytworzył: Gabriela Burzyńska
data: 21-06-2015
data: 21-06-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  Statystyka odsłon tej strony:

  Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 803